Voter registration time takes an average of two minutes or less to complete.

Người Đăng Ký Mới

Note: Some states offer online voter registration. Learn more.

Ghi chú: Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài hoặc là cử tri trong quân đội, ấn vào đâyđể đăng ký bầu cử.

Already registered? Share with your friends.